คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นายคมสิทธิ์  สุริยวรรณ
พัฒนาการจังหวัดเลย
  หัวหน้าคณะทำงาน  

    นายอร่ามศักดิ์  วิริยะศรีสุวัฒนา
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
      คณะทำงาน  

    นางสาวเมตตา  แสนอินอำนาจ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
คณะทำงาน  

นางสาวทิพวัลย์  ทันหา
ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน

คณะทำงาน  

    นางภัทราวดี  หมั่นเรียน
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
คณะทำงานและเลขานุการ  

ดร.ศุภักษิน  ไชยสิทธิ์
 ผช.ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
  คณะทำงาน /ผู้ช่วยเลขานุการ 

    คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย    

    

 นางภัทราวดี  หมั่นเรียน
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าคณะทำงาน  

    

นางสาวเกษราภรณ์   บุญไชย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
คณะทำงาน  

นางสาวชลธิชา  เชื้อบุญมี
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  คณะทำงาน  

นายธนโชติ  นาใจดี
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  คณะทำงาน  

นายรังสรรค์  กัณหา
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
คณะทำงาน/เลขานุการ 

    เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย    

ดร.ศุภักษิน  ไชยสิทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 ผช.ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
  หัวหน้าศูนย์ฯ  

นายวัชรพงษ์  หนองนง
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  

นายพิชิตพล  ดาวเศรษฐ์
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ 

นายรังสรรค์  กัณหา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และเลขานุการ 

(Visited 1 times, 1 visits today)