มาตรา ๙

  • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
  • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
  • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
  • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
  • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
  • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
  • มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
  • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
(Visited 1 times, 1 visits today)