มาตรฐานงานชุมชน (มชช.)

คู่มือมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)

ตัวอย่างแบบประเมิน

สื่อ มชช. (PPT)

แบบประเมิน (Word)

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย (ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

(Visited 1 times, 1 visits today)