ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พจ.เลย

ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ

พัฒนาการจังหวัดเลย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเลยเข้มแข็งแบบพอเพียง