ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พจ.เลย

ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ

พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเลยเข้มแข็งแบบพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ