ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางชะตา ธุลีจันทร์

พัฒนาการจังหวัดเลย (อำนวยการระดับสูง)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเลยเข้มแข็งแบบพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

คลังความรู้/บทความ

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำหมู่บ้าน/แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ลงสื่อออนไลน์/ออฟไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)